आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति शिर्षक दस्तावेज
०७८/०७९ 09/16/2021 - 07:48 जिल्ला हुम्ला मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची हुम्ला मावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/16/2021 - 07:47 जिल्ला रोल्पा मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची रोल्पा मावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/16/2021 - 07:45 जिल्ला बाके मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची बांके मावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/16/2021 - 07:43 जिल्ला जुम्ला मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची जुम्ला मावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/16/2021 - 07:42 जिल्ला कालिकोट मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची कालिकोट मावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/16/2021 - 07:40 जिल्ला बर्दिया निमा प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची बर्दिया निमा प्रथम.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:34 जिल्ला सुर्खेत निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची सुर्खेत निमा द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:33 जिल्ला रोल्पा निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची रोल्पा निमा द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:31 जिल्ला जुम्ला निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची जुम्ला निमा द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:06 जिल्ला सुर्खेत प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची सुर्खेत प्रावि प्रथम.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:05 जिल्ला बर्दिया प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची बर्दिया प्रावि प्रथम.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:04 जिल्ला दैलेख प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची दैलेख प्रावि प्रथम.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:02 जिल्ला दाङ प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची दाङ प्रावि प्रथम.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 13:01 जिल्ला कालिकोट प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची कालिकोट प्रावि प्रथम.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:45 जिल्ला हुम्ला प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची हुम्ला प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:45 जिल्ला रोल्पा प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची रोल्पा प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:44 जिल्ला रुकुम प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची रुकुम प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:43 जिल्ला मुगु प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची मुगु प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:42 जिल्ला बाके प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची बाके प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:41 जिल्ला डोल्पा प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची डोल्पा प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:37 जिल्ला जुम्ला प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची जुम्ला प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:36 जिल्ला जाजरकोट प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची जाजरकोट प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:35 जिल्ला कालिकोट प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची कालिकोट प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:32 जिल्ला दैलेख प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची दैलेख प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/15/2021 - 11:30 जिल्ला सुर्खेत प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची सुर्खेत प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/13/2021 - 17:31 जिल्ला सल्यान प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची सल्यान प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/13/2021 - 16:34 जिल्ला बर्दिया प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची बर्दिया प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/07/2021 - 11:39 कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना