आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति शिर्षक दस्तावेज
०८०/०८१ 04/07/2024 - 06:52 मिति २०८०/१२/२५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना । बढुवा सूचना ।l.pdf
०८०/०८१ 02/20/2024 - 16:45 कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको निम्‍न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा- २०७९ को लिखित र अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम तथा मापदण्ड अनुसार जिल्ला सिफारिस सूची!!! सिफारिस सम्बन्धमा ।.pdf
०८०/०८१ 02/18/2024 - 17:58 नि.मा. तृतीय श्रेणी जिल्ला छनौटको लागि निवेदनको ढाँचा ।। फाराम ।।.pdf
०८०/०८१ 02/18/2024 - 17:40 कर्णाली प्रदेश- निम्‍न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको जिल्ला छनौट सम्बन्धी सूचना ।। सूचना ।।.pdf
०८०/०८१ 02/18/2024 - 17:32 नि.मा. तह सिफारिस २०७९ कर्णाली प्रदेश । योग्यताक्रम तथा रिक्त विवरण । निम्‍न माध्यमिक तह रिक्त विवरण-कर्णाली प्रदेश.pdf , आयोगबाट बिज्ञापन भएको दरबन्दी.pdf
०८०/०८१ 02/18/2024 - 17:27 शिक्षक पदस्थापनाका आधार तथा मार्गदर्शन शिक्षक पदस्थापनाका आधार तथा मार्गदर्शन.pdf
०८०/०८१ 11/28/2023 - 12:29 शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा- २०७९ को लिखित र अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम तथा मापदण्ड अनुसार जिल्ला सिफारिस सूची!!! सिफारिस सम्बन्धमा ।।।.pdf
०७९/०८० 02/05/2023 - 09:25 कर्णाली प्रदेश प्रावि द्वितीय तथा जाजरकोट प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना
०७९/०८० 01/29/2023 - 12:47 शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस गरी पठाइएको सम्बन्धी सूचना शिफारिस शिक्षकहरुको विवरण.pdf
०७९/०८० 01/20/2023 - 11:15 कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- विभिन्न विषय कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- अंग्रेजी.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- गणित विज्ञान.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- गणित.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- नेपाली.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- विज्ञान.pdf
०७९/०८० 01/17/2023 - 13:22 शिक्षकहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट सम्बन्धि सूचना शिक्षक पदस्थापनाका आधार तथा मापदण्ड.pdf
०७९/०८० 11/29/2022 - 17:09 शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि सिफारिस शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि सिफारिस.pdf
०७९/०८० 11/29/2022 - 17:05 शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनको प्रदेशस्तरीय तथा जिल्लस्तरीय पदसंख्या विवरण
०७९/०८० 11/29/2022 - 16:47 शिक्षक पदस्थापनका आधार तथा मार्गदर्शन शिक्षक पदस्थापनका आधार तथा मार्गदर्शन.pdf
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:56 आ.व. ०७८/०७९ को विभिन्न विज्ञापनहरुको कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवाको सूचना
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:34 मावि प्रथम सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:32 मावि द्वितीय सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:30 मावि द्वितीय हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:29 मावि द्वितीय मुगु जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:28 मावि द्वितीय डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:26 मावि द्वितीय कालिकोट जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:25 मावि द्वितीय दैलेख जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:23 मावि द्वितीय सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:22 निमावि प्रथम रुकुम पश्चिम जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:17 निमावि प्रथम सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:14 निमावि प्रथम हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:12 निमावि प्रथम डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:10 निमावि प्रथम दैलेख जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:05 निमावि द्वितीय सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:03 निमावि द्वितीय रुकुम पश्चिम जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:01 निमावि द्वितीय हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:59 निमावि द्वितीय मुगु जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:57 निमावि द्वितीय डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:56 निमावि द्वितीय कालिकोट जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:51 निमावि द्वितीय जुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:56 निमावि द्वितीय सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:53 प्रावि प्रथम रुकुम पश्चिम जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:52 प्रावि प्रथम सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:49 प्रावि प्रथम हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:48 प्रावि प्रथम मुगु जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:46 प्रावि प्रथम डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:44 प्रावि प्रथम कालिकोट जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:41 प्रावि प्रथम जुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:39 प्रावि प्रथम दैलेख जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:22 प्रावि प्रथम सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/17/2022 - 11:47 आ.व. ०७८/०७९ को विभिन्न विज्ञापनहरुको कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवाको सूचना
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:05 जिल्ला प्युठान मावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची प्युठान मावि प्रथम.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:04 जिल्ला सुर्खेत मावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची सुर्खेत मावि प्रथम.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:01 जिल्ला सल्यान मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची सल्यान मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:00 जिल्ला बर्दिया मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची बर्दिया मावि द्वितीय.pdf