आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति शिर्षक दस्तावेज
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:56 आ.व. ०७८/०७९ को विभिन्न विज्ञापनहरुको कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवाको सूचना
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:34 मावि प्रथम सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:32 मावि द्वितीय सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:30 मावि द्वितीय हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:29 मावि द्वितीय मुगु जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:28 मावि द्वितीय डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:26 मावि द्वितीय कालिकोट जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:25 मावि द्वितीय दैलेख जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:23 मावि द्वितीय सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:22 निमावि प्रथम रुकुम पश्चिम जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:17 निमावि प्रथम सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:14 निमावि प्रथम हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:12 निमावि प्रथम डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:10 निमावि प्रथम दैलेख जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:05 निमावि द्वितीय सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:03 निमावि द्वितीय रुकुम पश्चिम जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 15:01 निमावि द्वितीय हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:59 निमावि द्वितीय मुगु जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:57 निमावि द्वितीय डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:56 निमावि द्वितीय कालिकोट जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 14:51 निमावि द्वितीय जुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:56 निमावि द्वितीय सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:53 प्रावि प्रथम रुकुम पश्चिम जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:52 प्रावि प्रथम सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:49 प्रावि प्रथम हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:48 प्रावि प्रथम मुगु जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:46 प्रावि प्रथम डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:44 प्रावि प्रथम कालिकोट जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:41 प्रावि प्रथम जुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:39 प्रावि प्रथम दैलेख जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/18/2022 - 13:22 प्रावि प्रथम सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
०७९/०८० 08/17/2022 - 11:47 आ.व. ०७८/०७९ को विभिन्न विज्ञापनहरुको कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवाको सूचना
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:05 जिल्ला प्युठान मावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची प्युठान मावि प्रथम.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:04 जिल्ला सुर्खेत मावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची सुर्खेत मावि प्रथम.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:01 जिल्ला सल्यान मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची सल्यान मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:00 जिल्ला बर्दिया मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची बर्दिया मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 14:00 जिल्ला डोल्पा मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची डोल्पा मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:59 जिल्ला दाङ मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची दाङ मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:58 जिल्ला दैलेख मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची दैलेख मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:58 जिल्ला मुगु मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची मुगु मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:56 जिल्ला प्युठान मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची प्युठान मावि द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:54 जिल्ला कालिकोट निमा प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची कालिकोट निमा प्रथम.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:52 जिल्ला प्युठान निमा प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची प्युठान निमा प्रथम.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:51 जिल्ला जाजरकोट निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची जाजरकोट निमा द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:50 जिल्ला कालिकोट निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची कालिकोट निमा द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:49 जिल्ला दाङ निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची दाङ निमा द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:44 जिल्ला दैलेख निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची दैलख निमा द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:42 जिल्ला प्युठान निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची प्युठान निमा द्वितीय.pdf
०७६/०७७ 03/11/2022 - 13:35 जिल्ला प्युठान प्रावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची प्युठान प्रावि द्वितीय.pdf
०७८/०७९ 09/16/2021 - 07:48 जिल्ला हुम्ला मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची हुम्ला मावि द्वितीय.pdf