कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार

शिक्षक सेवा आयोग

बढुवा सिफारिस समिति

शिक्षा विकास निर्देशनालय

कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना

शिक्षक सेवा आयोग, बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको निर्णयानुसार बढुवाका लागि निवेदन पर्न आएका उम्मेदवारहरु मध्ये शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संसोधनसहित) को परिच्छेद ४ को नियम ३३ बमोजिम सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने निम्नलिखित जिल्ला, तह, श्रेणी र विज्ञापन अनुसारका देहायका उम्मेदवारहरुको बढुवा नामावली शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ को प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरिएको छ । बढुवा सिफारिस समितिले गरेको बढुवाउपर चित्त नबुझेमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ (पैतिस) दिनभित्र माध्यमिक द्वितीय/ निम्न माध्यमिक प्रथम श्रेणीको लागि रु. ६००/-, निम्न माध्यमिक द्वितीय/ प्राथमिक प्रथम श्रेणीको लागि रु. ५००/- र प्राथमिक द्वितीय श्रेणीका लागि रु. ३५०/- यस निर्देशनालयले तोकेको राजश्व खातामा जम्मा गरी यस निर्देशनालयमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भई लिखित उजुरी दिने प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 • जिल्लाः रुकुम               

तहः प्राथमिक           विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१३००७९

गोपाल थापा

८१.५१

१३१०७४

भद्रबहादुर खड्का

७९.४३

 

 • जिल्लाः रोल्पा   

तहः प्राथमिक           विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः ८

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

११७८८३

धर्मेन्द्र रोका मगर

८९.३७

१००२४७

नरेन्द्रध्वज डिसी

८५.०४

१००३२८

लालबहादुर घर्तीमगर

८४.५८

१००३२१

दिपककुमार खड्का

८२.६४

१३०४०३

तुलबहादुर खड्का

८१.३०

१००२६३

यामलाल घर्तीमगर

८१.०९

१००२४६

रामचन्द्र आचार्य

८०.८८

१००९२५

भीमबहादुर दशौदी

८०.८४

 

तहः निम्न माध्यमिक     विज्ञापन नं.: ०३/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

41935

z]/axfb'/ 8fFuL

८४.६८

 

तहः माध्यमिक                        विज्ञापन नं.: ०५/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

५३६९८

नारायणप्रसाद आचार्य

७४.५६

 

 

 • जिल्लाः दाङ                 

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०२/०७४/०७५

श्रेणीः प्रथम                            पद संख्याः ३

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

9685

फर्सुराम खनाल

८७.४६

129154

हेमराज लामिछाने

८३.६८

110173

चुर्णबहादुर रावत

८२.८८

 

 
 •  जिल्लाः सल्यान

तहः प्राथमिक                 विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                                 पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१००१५४

कर्णबहादुर बुढा

84.80

१२८२७६

कुमार देवकोटा

83.46

 

 

 • जिल्लाः हुम्ला         

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्रस

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

117558

नन्दबहादुर रोकाय

९०.५९

 

तहः माध्यमिक                        विज्ञापन नं.: ०५/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१३१२२५

धर्मराज बराल

६७.०९

 

 • जिल्लाः मुगु                  

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

 

११८२५१

डिलबहादुर नेपाली

७६.०५

 

 • जिल्लाः डोल्पा              

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः ७

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१११०३९

चन्द्रबहादुर थापा

८०.२५

१२८४००

चन्द्ररुप शाही

७९.६३

१२८२२८

विष्णुरुद्र खत्री

७९.४

१८८२९४

मनोज बुढा

७६.७६

१००१०२

हरिकृष्ण धराला क्षेत्री

७६.२९

१००२०५

राजकुमार वि.क.

७४.८६

१२८२८४

विर्षलाल रावत

72.30

 
 • जिल्लाः कालिकोट                    

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः ६

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

111535

टेकबहादुर भारती

८३.७७

126701

प्रेमबहादुर शाही

८३.७२

111537

सेतबहादुर शाही

८०.२

126673

पवित्राकुमारी शाही

७७.९८

126689

लक्ष्मी चौलागाई

७७.७१

131470

तुलसा पाण्डे

७७.००

 

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०२/०७४/०७५

श्रेणीः प्रथम                            पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

49537

धर्मराज विष्ट

८४.६८

49196

तखतबहादुर बम

७६.३९

 

तहः माध्यमिक                        विज्ञापन नं.: ०५/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

49482

गंगा प्रसाद खत्री

७२.६७

130059

सबराज वम

७१.९९

 

 • जिल्लाः दैलेख  

तहः प्राथमिक       विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                     पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

११०७४२

कृष्णबहादुर थापा

88.65

११९७१८

नरबहादुर रोकाय

86.95

 

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०२/०७४/०७५

श्रेणीः प्रथम                            पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

60761

चक्रबहादुर खत्री

८५.९७

 

 
 • जिल्लाः जुम्ला

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः ४

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

141512

खम्वा शाही

७९.८

140210

भिमबहादुर नेपाली

७७.८१

138423

हेमन्त बहादुर महत

७४.९२

112590

मानबहादुर शाही

७४.६३

 

तहः निम्न माध्यमिक     विज्ञापन नं.: ०३/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

134099

रामभजन यादव

84.40

122603

जनकबहादुर शाही

78.56

 

तहः माध्यमिक                        विज्ञापन नं.: ०५/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

131936

माधव प्रसाद चौलागाई

75.00

 

 • जिल्लाः जाजरकोट        

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः ४

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१०३९०६

हरिचन्द्र जैशी

८१.१२

१२६६३०

जनकबहादुर सिंह

८०.

१२८३१९

लोकेन्द्रबहादुर थापा

७३.३४

११९५१७

कमला केसी

७१.४९

 

 • जिल्लाः बाँके    

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

58840

त्रिपुरा पुन बुढाथोकी

८८.०१

 

तहः माध्यमिक                        विज्ञापन नं.: ०५/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

128596

ऋषिराम सापकोटा

८६.४३

 
 • जिल्लाः सुर्खेत

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१२९१४६

देवमाया बुढामगर

89.87

६२०५७

खड्ककुमारी उपाध्याय

89.06

 

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०२/०७४/०७५

श्रेणीः प्रथम                            पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

116961

धनीराम सुनार

८३.३४

120462

ज्ञानुकुमारी सुवेदी

८२.४६

           

तहः निम्न माध्यमिक     विज्ञापन नं.: ०३/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः १

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१४०२२६

अशोककुमार राई

९०.३

 

 • जिल्लाः बर्दिया

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०१/०७४/०७५

श्रेणीः द्वितीय                           पद संख्याः ४

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१३००२६

सीता गैरे

93.00

१३१९५०

सरला पौडेल गैरे

92.70

१०१८३९

वीरबहादुर थापाक्षेत्री

92.18

११८५९६

राधा खनाल

91.83

 

तहः प्राथमिक             विज्ञापन नं.: ०२/०७४/०७५

श्रेणीः प्रथम                            पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

118606

मनोज कुमार विक

८८.१६३

45606

दुर्गाप्रसाद शर्मा बस्याल

८७.५८३

           

तहः निम्न माध्यमिक     विज्ञापन नं.: ०४/०७४/०७५

श्रेणीः प्रथम                            पद संख्याः २

क्र.स.

संकेत नं.

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

102069

रेशमराज काफ्ले

७६.३

60321

भक्तलक्ष्मी श्रेष्ठ

७१.०३

 

विज्ञान शिक्षक पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धमा

विषयः  सूचना ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा श्री कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको च.न. ४०७, मितिः २०७८/०७/२३ को पत्र तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान केन्द्रिय कार्यालयको च.न. १६६, मिति २०७८/०७/१४ को पत्रानुसार कर्णाली प्रदेश भित्रका माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तहका विज्ञान शिक्षकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम भएकोले तपसिलका कागजात र प्रमाण सहित यस निर्देशनालयमा मिति २०७८/०७/२७ गते भित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिलः

-विद्यालयको ३ वर्षको अवधिमा विज्ञानका विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतको विद्यालय र शिक्षा विकास समन्वय इकाईबाट प्रमाणित कागजात,

-विज्ञान शिक्षा पाठ्यक्रम परिमार्जन र पुस्तक प्रकाशन वा योगदान पुर्याएको आधिकारिक प्रमाण,

-विज्ञान शिक्षा अध्यापन विधि (Tools) मा नयाँपन ल्याउन पुर्याएको योगदानको प्रमाणित कागजात,

-वैज्ञानिक लेख प्रकाशन तथा लेखन कलामा विद्यार्थीलाई सहयोग गरेको प्रमाणित कागजात,

-कार्यरत विद्यालयको पत्र ।