शीर्षक दस्तावेज/डाउनलोड
अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा 2020-09-29
अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना अध्यापन अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf 2020-09-29
छोरीबुहारी र उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना 2020-06-09
छात्रवृत्ति प्रमाणित कागजात बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2020-06-09
उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति मेरिट सूची उच्च प्राविधिक मेरिट लिस्ट-New.pdf 2020-06-09
छोरीबुहारी छात्रवृत्ति मेरिट सूची छोरीबुहारी मेरिट लिस्ट Converted.pdf 2020-06-09
उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति (संघीय) नतिजा उच्च शिक्षा अपांग छात्रवृत्ति (सशर्त).pdf 2020-06-01
उच्च शिक्षा कर्णाली प्रदेश घोषणा सहिद सन्तति छात्रवृत्ति नतिजा कर्णाली प्रदेश घोषणा सहिद सन्तति छात्रवृत्ति.pdf 2020-06-01
उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति नतिजा उच्च शिक्षा अपांग छात्रवृत्ति.pdf 2020-06-01
उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति नतिजा उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति.pdf 2020-06-01