अार्थिक वर्ष

चालु आ.व. २०७६/०७७ मा श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत यस निर्देशनालयलाई प्राप्त कार्यक्रम र अख्तियारी अनुसार छोरी बुहारी छात्रवृत्तिका लागि प्राप्त निवेदनहरुको कार्यविधिले तोकेका मापदण्ड, अनलाइन आवेदनको विवरण तथा अपलोड भएका कागजपत्रका आधारमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा छनौट समितीको मिति २०७७/०२/२७ को बैठकको निर्णयानुसार अध्ययनरत तह भन्दा तल्लो तहको उच्च प्राप्ताङ्कको आधारमा तयार पारिएको मेरिट सूची प्रकाशित गर्ने निर्णय भए अनुसार छोरी बुहारी छात्रवृत्तिको मेरिट सूची निम्न बमोजिम प्रकाशित गरिएको छ  । मेरिट सूची उपर कुनै दावि विरोध भएमा सूची प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र दावि विरोधका लागि लिखित निवेदन यस निर्देशनालयमा बुझाउने वा स्क्यान कपि karnalischolarship@gmail.com मा इमेल गर्नुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ । सूची प्रकाशन भएको ७ दिन सम्म दावि विरोध प्राप्त नभएमा नियमानुसार कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । साथै, मेरिट सूचीमा नाम भएका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति आवेदनसंग पेश गरेका कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा बैंक खाता नं. मिति २०७६/०३/०२ गतेसम्म बुझाउने सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।

  •  यस निर्देशनालयमा वा सम्वन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिफारिस कागजातहरु प्रमाणित गराई कागजात र स्वयमको बैक खाता नं. सोहि कार्यालयमा बुझाउनुहुन ।
  • १ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्न असमर्थ भएमा सम्बन्धित नगरपालिका/गाँउपालिकाको अधिकृतस्तर कर्मचारीबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिफारिस कागजातहरु प्रमाणित गराई कागजातहरुको स्क्यान कपि र स्वयमको बैक खाता नं.  सम्बन्धि जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा बुझाउन वा  karnalischolarship@gmail.com  मा इमेल गर्नुहुन । उपलब्ध भएसम्म चेकको स्क्यान कपी इमेल गर्नुहुन ।
  • प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातहरुः
    • १. SLC वा SEE मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट,
    • २. अध्ययनरत शिक्षालयले हाल अध्ययनरत तथा अन्य सरकारी छात्रवृत्ति नपाएको भनेर दिएको सिफारिस 
    • ३. स्थानीय पालिकाले कर्णाली प्रदेश सम्बन्धित जिल्लाको बासिन्दा हो भनी दिएको सिफारिस ।

विस्तृत विवरण यस निर्देशनालयको वेभसाइट    edd.karnali.gov.np र scholarship.karnali.gov.np मा हेर्न सकिनेछ । 

सम्पर्कः ९८४१४५४७४७

On