अार्थिक वर्ष

चालु आ.व. २०७६/०७७ मा श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत यस निर्देशनालयलाई प्राप्त कार्यक्रम र अख्तियारी अनुसार उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति (शसर्त)का लागि प्राप्त निवेदनहरुको छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधिले तोकेका मापदण्ड तथा पेश भएका कागजपत्रका आधारमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा छनौट समितीको मिति २०७७/०२/१८ को बैठकको निर्णयानुसार तपसिल बमोजिमका विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने निर्णय भए अनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।  छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति आवेदनसंग पेश गरेका कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि यस निर्देशनालयमा मिति २०७७/०२/२६ गतेसम्म बुझाउनुहुन तथा आफ्नो नामको बैंक खाता नंवर यस निर्देशनालयलाई मिति २०७७/०२/२६ सम्म जानकारी गराउनुहुन यस सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ । बैक खाता प्राप्त नहुने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध नगराइने व्यहोरा पनि जानकारीको लागि अनुरोध छ । 
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी उपर कुनै दावि विरोध भएमा छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा यस निर्देशनालयमा प्रमाण सहित निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ । तोकिएको मिति भन्दा पछि परेको दावि विरोध उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । 

On