अार्थिक वर्ष

यस निर्देशनालयबाट चालु आ.व. २०७६/०७७ का लागि वितरण गर्ने विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिको Online फाराम भर्ने म्याद छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा छनौट समितीको मिति २०७६/११/१९ गतेको वैठकबाट मिति २०७६/११/२४ गते कार्यालय समयसम्म ५ दिन थप गर्ने निर्णय भएकोले सम्वन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।  

On